Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN UNIT 7

1. ALGEMEEN
Door het ondertekenen van een bestelling of overeenkomst met Unit 7, verklaart de klant zich akkoord met huidige algemene voorwaarden en doet afstand van de zijne die voor Unit 7 in geen geval betwistbaar zijn. Huidige voorwaarden worden geacht gekend te zijn en aanvaard door de klant. Er kan slechts schriftelijk van afgeweken worden door specifieke vermelding in de bijzondere voorwaarden die door Unit 7 dienen ondertekend te zijn alvorens zij voor haar betwistbaar zouden zijn.

2. AANVAARDING - DEELNAME - OPBOUW
Een aanbieding of prijsopgave bindt Unit 7 niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Unit 7 is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren. Elke overeenkomst is definitief gesloten en bindend vanaf de ondertekening ervan. Nochtans behoudt Unit 7 zich het recht ten allen tijde de bestelling, en/of deelname te weigeren of te herzien, zonder enige vergoeding en zonder dat de opeisbaarheid van de uitgeschreven facturen in het gedrang komen, indien de standhouder/adverteerder geen rekening heeft gehouden met de opmerkingen van de organisatie, en de tentoongestelde goederen en/of merken niet in overeenstemming zijn met de sfeer, stijl en inhoud van het evenement of het magazine. De overeenkomst is niet overdraagbaar door de exposant. Onderverhuur onder welke vorm dan ook, gedeeltelijk, gratis, tijdelijk, is slechts toegelaten na schriftelijk akkoord van de organisator. Het technisch dossier geldt als onderliggend document voor de opbouw van de standen, en de technische fiche voor de advertenties.
De adverteerder levert het materiaal aan volgens de instructies die nodig zijn voor de inlassing binnen de termijn en volgens de voorwaarden die zullen worden meegegeven en levert voor de reclameadvertentie drukklare documenten, dat wil zeggen films en zetwerk, die beantwoorden aan de eisen van het druk procédé. Als de reclameadvertentie uitzonderlijk niet door de klant kan worden gerealiseerd, kan dit door ons worden aangeleverd overeenkomstig een opgemaakt bestek.

Unit7 heeft het recht om een verkochte reportage te splitsen of te wijzigen indien nodig.

3. OPZEGGING - ANNULATIE
Bij ondertekening kan een bestelling niet geannuleerd of beëindigd worden door de klant, behoudens akkoord van Unit 7. Elk verzoek tot volledige of gedeeltelijke annulering of beëindiging zal per aangetekend schrijven aan Unit 7 moeten gemeld worden.
In geval van aanvaarding van de annulering of beëindiging van de overeenkomst vanwege de klant door Unit 7, zal de klant in elk geval een forfaitaire schadevergoeding aan Unit 7verschuldigd zijn van:

  • −  50 % van de volledige prijs bij annulatie tot 3 maanden voor

    het event;

  • −  75 % van de volledige prijs bij annulatie binnen 3 maanden

    voor het event;

  • −  100 % van de volledige prijs bij annulatie minder dan 1 maand

    voor het event.

4. KLACHTEN
Bezwaren, om het even welke klachten en terugzending van goederen moeten schriftelijk gemeld worden per aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 dagen na levering. Daarna worden zij als stilzwijgend goedgekeurd en aanvaard beschouwd en is de betaling definitief verschuldigd.
Behoudens schriftelijk tegenbewijs geldt de factuurdatum als leveringsdatum.

5. VERANTWOORDELIJKHEID
De standhouder, adverteerder, of eender welke deelnemer is altijd ZELF verantwoordelijk voor zijn goederen. Unit 7 is niet verantwoordelijk voor diefstal, noch voor beschadiging van de tentoongestelde goederen. De uitvoeringsagenten van Unit 7 zijn zelf verantwoordelijk voor elke, zelfs de kleinste, schade.

6. BETALING
Behoudens andersluidende geschreven overeenkomst, zijn al onze facturen contant betaalbaar aan Unit 7 BVBA.

7. WANBETALING
Het uitblijven van betaling van een vervallen factuur brengt de onmiddellijke opeisbaarheid met zich van de eventueel nog niet vervallen facturen en bedragen, welke ook de voorafgaandelijk toegestane modaliteiten van gemak en betaling waren. Ingeval van niet-betaling op de vervaldatum voor een gedeeltelijke levering, behoudt Unit 7 zich het recht voor het saldo van de te leveren diensten of goederen te schorsen of af te gelasten. Unit7 behoudt zich het recht om de uitvoering van een adverteeropdracht te weigeren of op te schorten zonder verhaal noch schadeloosstelling en zonder dat de weigering tot verkoop kan worden ingeroepen, indien een reeds uitgevoerde opdracht van dezelfde opdrachtgever op de vervaldag onbetaald is gebleven.
Als de klant om eender welke reden nalaat een ondertekende reclameopdracht uit te voeren en/of de klant binnen de bepaalde termijn de nodige documenten of films te bezorgen, is Unit7 gerechtigd om op eigen gezag een tekst te publiceren die door de bevoegde dienst van Unit7 is opgesteld. Deze tekst zal zich beperken tot het vermelden van naam en adres van de adverteerder en van aard van de handel, industrie of het vrije beroep, tot uitputting van de voorziene inlassingen. De ruimte zal niettemin worden gefactureerd, vermeerderd met de gemaakte productiekosten.
Bij gebreke aan tijdige betaling tegen de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 1 % per maand vanaf de vervaldag verschuldigd zijn op het totaal bedrag van de eisbaar geworden schuldvordering, waarbij elke begonnen maand voor een gehele maand wordt aangerekend. Daarenboven zal de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn uitgedrukt in percentages van de hoofdsom, zonder dat deze schadevergoeding lager kan zijn dan € 250,00: - tot € 2.500,00 - 15 %, vanaf - € 2.500,00 tot € 12.500,00 - 10 %, vanaf - € 12.500,00 tot € 25.000,00 – 7,5 %, en boven € 25.000,00 – 5 %, onverminderd alle innings -, aanmanings - en vervolgingskosten die bij niet-betaling eveneens ten laste van de klant vallen.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle ideeën, ontwerpen, concepten, teksten, illustraties en andere goederen, gemaakt op vraag of in opdracht van de klant, blijven eigendom van Unit 7, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur waarin deze vermeld staan, eventueel vermeerderd met interesten en kosten. Intussen is het de klant verboden deze zaken te verkopen, te verhuren, te exporteren of te verpanden of er op welke wijze ook over te beschikken en er enige verandering aan te brengen die er de waarde van zou verminderen.

9. GESCHILLEN
Voor alle geschillen is het Belgisch recht van toepassing en is uitsluitend de Rechtbank van Kortrijk bevoegd.
Alle inningkosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant. 

 

UNIT 7 BVBA | EVOLIS 78 | 8500 KORTRIJK, BELGIUM | T +32 9 280 95 90 | F +32 9 280 95 96 | WWW.ECCENTRIC.BE |

INFO@ECCENTRIC.BE | BTW BE 0460.936.476 |FORTIS 290-0105497-79 | IBAN BE 58 2900 1054 9779 |